Kontakt

Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové – příspěvková organizace

Višňové 212,  671 38  Višňové

IČ: 720 24 836

DIČ: CZ72024836

Číslo účtu: 229548402/0300

mail: cov@visnove.cz

Vedoucí PO:  Hynek Čada

Telefon:             602 540 205

Účetní PO:  Dita Perličková

Telefon:             724 760 547

mail:  dita.perlickova@visnove.cz

Informace pro odběratele

Kdy se platí vodné a stočné

U maloodběratelů je fakturováno dvakrát ročně po skončení odečtového období. Odečtová období jsou od 1. 5. do 31. 10. a od 1. 11. do 30. 4. každého roku.
Na konci období jsou provedeny odečty stavu vodoměrů.

Faktury doručujeme dvěma způsoby. Doručením do schránek nebo elektronicky
na e-mail odběratele. Způsob doručování si každý zvolí při podpisu smlouvy. Fakturu obdrží každý odběratel, který má podepsanou smlouvu, bez ohledu na zvolený způsob platby. Zasíláme i faktury, kde je fakturovaná částka 0 Kč. Slouží to jako informace pro odběratele, že za vodné a stočné nemají žádný nedoplatek nebo také jako kontrola, že za dané období nedocházelo k odběru vody. Ten by znamenal závadu, případně havárii na vnitřním vodovodu v nemovitosti.

 

Jak je možné faktury zaplatit

Jsou možné tři způsoby úhrady faktur: SIPO, převod z účtu a výjimečně šek. Způsob platby se volí při podpisu smlouvy. Je možné dohodnout i platbu formou měsíčních záloh s vyúčtováním ke konci odečtového období.

Platba SIPO je možná na základě podepsaného souhlasu k inkasu ze SIPO. Ten
je možno podepsat při podpisu smlouvy. U stávajících odběratelů po dohodě
na kontaktní adrese.

 

Co najdete na faktuře

Údaje pro platbu: číslo účtu dodavatele, variabilní symbol (rovná se číslo faktury), datum splatnosti, celkovou částku k úhradě.

Specifikaci platby: odečtové období, dílčí platbu za vodné, dílčí platbu za stočné, počet dodaných a odvedených kubíků, počáteční a konečný stav vodoměru, cenu
za vodné a stočné.

Plátci, kteří platí přes SIPO, najdou na faktuře informaci: Neplaťte !! Vodné vám bude strženo ze SIPA. U tohoto typu platby (s ohledem na termíny nutné pro zadání hromadného příkazu k inkasu) jsou splatnosti o měsíc posunuty.

 

Co je nutné udělat pro uzavření smlouvy

Pro uzavření smlouvy je třeba vyplnit a odevzdat dodavateli podepsanou „Přihlášku
k dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod“. Přihlášku je možné najít na těchto internetových stránkách nebo si ji vyzvednout v úředních hodinách v kanceláři.
Je ji možno vyplnit a odeslat osobně nebo vyplnit a poslat elektronicky na e-mail: cov@visnove.cz. Pokud má nemovitost více majitelů, může smlouvu uzavřít pouze jeden z majitelů.

 

Kdy je nutné požádat o změnu smlouvy

O změnu smlouvy je nutno požádat (vyplněním a odevzdáním „Přihlášky k dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod“) při změně majitele nemovitosti. Za změnu je odpovědný původní majitel. Dokud nedojde ke změně smlouvy, je dodavatel oprávněn účtovat vodné a stočné původnímu majiteli.

Změna smlouvy je nutná i v případě podstatných změn u údajů ve stávající smlouvě: změna příjmení, bydliště, fakturační adresy, změna způsobu dodávky vody (využívání jiného zdroje vody než je vodovod městyse Višňové).

Úřední deska

Návrh rozpočtu 2022 – zveřejněno 15. 10. 2021

Návrh střednědobého výhledu 2023-2025– zveřejněno 15. 10. 2021

Kalkulace 2020

Návrh rozpočtu 2021 – zveřejněno: 15. 10. 2020

Návrh střednědobého výhledu 2022 – 2024 – zveřejněno: 15. 10. 2020

Kalkulace 2019

Schválený střednědobý výhled 2021-2023 – zveřejněno: 22. 11. 2019

SCHVÁLENÝ ROZPOČET VKČOV 2020 – zveřejněno: 22. 11. 2019

Návrh Střednědobého výhledu 2021-2023  zveřejněno: 14.10.2019

Návrh rozpočtu 2020 zveřejněno: 14.10.2019

Střednědobý výhled 2020-2022

Rozpočet 2019 ke schválení

Kalkulace 2018

 

 

 

 

 

Kontakt

Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové – příspěvková organizace

Višňové 212,  671 38  Višňové

IČ: 720 24 836

DIČ: CZ72024836

Číslo účtu: 229548402/0300

mail: cov@visnove.cz

Vedoucí PO:  Hynek Čada

Telefon:             602 540 205

Účetní PO:  Dita Perličková

Telefon:             724 760 547

mail:  dita.perlickova@visnove.cz